PROJECT MANAGMENT NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

Naszym celem jest pomoc Inwestorom w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych na każdym etapie.

Oferujemy kompleksowe pakiety zarządzania od koncepcji przez realizacje aż do zakończenia projektów i ich rozliczenie. Zakres naszych usług jest dostosowany do indywidulanych potrzeb Inwestora i specyfiki projektu.

INWESTOR ZASTĘPCZY / KIEROWNIK PROJEKTU / KOORYDNATOR DOSTAW

W zależności od powierzonej funkcji nasz zespół składający się z doświadczonych menadżerów, inżynierów i koordynatorów realizuje usługę kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym.

Etap 1 – PRZYGOTOWANIE INWESTCJI:

– rozpoznanie potrzeb Inwestora;
– pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji dla Inwestycji;
– określenie zakresu projektowego oraz niezbędnych procedur administracyjnych;
– przygotowania dokumentów prawnych oraz administracyjnych;
– opracowania budżetu wraz z harmonogramem realizacji Inwestycji;
– przeprowadzenie konkursu na wyłonienie Projektanta głównego oraz Projektanta wnętrz.

Etap 2 – NADZÓR NAD WYKONYWANIEM PRAC PROJEKTOWYCH:

– przygotowanie dokumentów prawnych, umów oraz wytycznych projektowych;
– kontrola prac projektowych, ich jakości oraz terminowości;
– nadzór nad Projektantem w celu przygotowania dokumentacji projektu budowlanego, przetargowego wielobranżowego oraz wykonawczego w zgodności ze standardami Inwestora.

Eatp 3 – WYBÓR WYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH:

– określenie metod realizacji prac budowlano-instalacyjnych;
– organizacja przetargu;
– udział w spotkaniach i negocjacje z oferentami;
– merytoryczna i formalna weryfikacja oferentów wraz z rekomendacją;
– przygotowanie umowy dla wykonawcy/ów.

Etap 4 – ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH:

– kontrola przebiegu realizacji Inwestycji wraz realizacją postępu prac względem ustalonego harmonogramu oraz budżetu;
– uzgadnianie zmian projektowych z Inwestorem oraz Wykonawcą;
– reprezentacja Inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego;
– bieżąca analiza kosztów wraz z weryfikacją dokumentów finansowych pod względem merytorycznym oraz rachunkowym;
– koordynacja obiegu dokumentacji formalnej oraz projektowej;
– uczestnictwo w naradach na terenie budowy;
– przeprowadzenie odbiór i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego;
– uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym Inwestycji;
– uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa postanowień, decyzji, opinii administracyjnych wraz z koordynacją Generalnego Wykonawcy w celu uzyskania ostatecznej decyzji o Pozwolenie na Użytkowanie.

Etap 5 – DOSTaWY INWESTORsKIE:

– organizacja i przeprowadzanie konkursów składania ofert związanych z realizacją zadania w zakresie dostaw inwestorskich (zabudowy stałe, meble ruchome, wyposażenie kuchni, biur itp.);
– koordynacja zamówień, dostaw oraz montaży materiałów oraz wyposażenia w ramach dostaw inwestorskich;
– prowadzenie tabeli kontroli budżetu (TKB) w zakresie dostaw inwestorskich;
rozliczenie budżetu w zakresie umów z dostawcami wyposażenia z zakresu dostaw inwestorskich.

MERCURE GDAŃSK POSEJDON
Etap 6 – ROZLICZENIE INWESTYCJI:

– rozpoznanie potrzeb Inwestora;
– pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji dla Inwestycji;
– określenie zakresu projektowego oraz niezbędnych procedur administracyjnych;
– przygotowania dokumentów prawnych oraz administracyjnych;
– opracowania budżetu wraz z harmonogramem realizacji Inwestycji;
– przeprowadzenie konkursu na wyłonienie Projektanta głównego oraz Projektanta wnętrz.

WIELOBRANŻOWY NADZÓR INWESTORSKI

Powołanie niezależnej oraz obiektywnej kontroli znacząco zmniejsza ryzyko nierzetelnego oraz nienależytego wykonania prac budowlanych. Nasz zespół zapewni dbałość o najwyższy poziom wykonawstwa, zgodność prac z dokumentacją projektową, weryfikację kosztów i materiałów w celu uniknięcia ponadplanowych wydatków oraz kontrolę terminów realizacji zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem.

– weryfikacja przebiegu budowy pod kątem jakości prowadzonych prac oraz ich zgodności z projektami;
– sprawdzanie i zatwierdzanie materiałów budowlanych;
– kontrola prawidłowości procesów budowy;
– kontrola i pilnowanie ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie terminów realizacji poszczególnych faz budowy, aby ostateczny zatwierdzony termin zakończenia Inwestycji pozostał niezagrożony;
– pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji;
– kontrola bezpieczeństwa na placu budowy;
– nadzór nad Generalnym Wykonawcą i podwykonawcami.